Pro občanskou a komerční výstavbu provádíme akustické průzkumy, poskytující vedle měření také modelování akustické situace s výhledem i několika let, určené pro klasifikaci lokality nebo prostoru. A dále také hlukové studie potřebné pro stavební dokumentaci, mezi které patří:

  • studie pro územní řízení – měření a modelování hluku ve sledované lokalitě s cílem zjistit zatížení lokality před, v průběhu a po realizaci investičního záměru

  • studie pro stavební povolení – podrobná akustická studie zahrnující veškeré známé vlivy stavby na chráněné vnitřní i venkovní prostory staveb a pracoviště, včetně hluku ze stavební činnosti

  • studie pro provedení stavby – optimalizace studie pro stavební povolení s cílem specifikovat jednotlivé akustické prvky pro výběr dodavatele.

Sada pro měření hluku

Akustický průzkum

Akustický průzkum je kombinací měření hluku v daném místě (lokalitě, prostoru), dostupných dopravních informací získaných od ŘSD nebo TSK a matematických výpočtů – modelování hluku.

Cíle akustického průzkumu

Cílem průzkumu je klasifikace lokality s ohledem na imise hluku (v případě výstavby např. bytových domů) nebo emise hluku (v případě výstavby průmyslových areálů). Akustický průzkum slouží zejména investorům a popisuje využitelnost lokality s ohledem na hygienické limity hluku pro různé druhy výstavby.

Kde se využívá akustický průzkum

Akustický průzkum je možné aplikovat nejen na územní celky, ale i na konkrétní nemovitosti nebo konkrétní prostory nemovitostí. Vždy se jedná o cílený sběr a vyhodnocení „hlukových informací“ ve vztahu k využitelnosti.

Bližší informace Vám poskytnou naši technici.

Studie pro územní řízení a EIA

Studie pro územní řízení nebo posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) je úvodním akustickým posudkem, který mapuje stávající hlukové zatížení lokality, definuje limity území a zpracovává předpoklady pro jeho zamýšlené využití.

Během této studie jsou vytvářeny matematické modely, které jsou pak použitelné i pro další fáze posouzení. Celkově je zpracování studie koncipováno tak, aby bylo možné závěry studie použít jako podklady pro další stupeň dokumentace.

Akustické modelování – reference.pdf

Studie pro stavební povolení

Akustická studie pro stavební povolení je základní akustický dokument, který definuje proveditelnost stavby s ohledem na hygienické limity hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a na pracovišti. Dále se studie zabývá kontrolou a návrhem stavebních konstrukcí s ohledem na zvukovou izolaci a v případech, které to vyžadují, i požadavky na prostorovou akustiku.

Studie pro stavební řízení definuje chráněné prostory, jednotlivé zdroje hluku a v případě potřeby předepisuje nutný návrh akustických úprav. Součástí hlukové studie je zpravidla i posouzení hluku ze stavební činnosti, které poskytujeme i jako samostatný výpočet.

Studie pro provedení stavby

Vzhledem k tomu, že mezi stavebním povolením a realizací stavby uplyne mnohdy hodně času, je vhodné si před samotnou realizací vyžádat aktualizaci hlukové studie pro stavební povolení – tzv. studii pro provedení stavby.

Proč požadovat studii pro provedení stavby?

Ačkoliv studie v této fázi není vyžadována, může vám pomoci zjistit skutečnou hlukovou zátěž a předem odhalit případné potíže. Ve fázi těsně před samotnou realizací jsou již totiž známy konkrétní dodavatelé konkrétních technologických a výrobních celků a je známa podrobná specifikace stavby.

Je známým faktem, že odstraňování špatně zatlumených instalací mnohdy převýší trojnásobek ceny předem plánované úpravy.

Bližší informace Vám poskytnou naši technici.