Zákony

Nejdůležitější zákony v oblasti hlukové problematiky. Základní rámec hlukové problematiky v oblasti komunální hygieny tvoří zákon o ochraně veřejného zdraví.

Zákon o metrologii je pak základní kámen jakéhokoliv měření, tedy i měření hluku.

Zákon o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků definuje autorizaci pro výkon povolání v oblasti stavebního práva.

 • Zákon 360/1992 Sb. – Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

  Zákon 360/1992 Sb. Autorizační zákon

Vyhlášky a nařízení vlády

Vybraná nařízení vlády a vyhlášky provádějící příslušné zákony. K jednotlivým zákonům jsou zde uvedena nejdůležitější prováděcí nařízení vlády.

Nařízení vlády o ochraně zdraví konkretizuje hlukové limity pro vnitřní i venkovní prostor a definuje co je „chráněný prostor“.

Vyhláška, která stanoví měřidla k povinnému ověřování, konkretizuje návaznost měřidel na metrologickou soustavu.

Zařazení pracovišť do kategorií podle naměřených hodnot hluku konkretizuje vyhláška 432/2003 Sb.

 • Vyhláška 432/2003 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

  Vyhláška 432/2003 Sb. Kategorizace
  Vyhláška 432/2003 Sb. – Příloha 2

Normy a metodické pokyny

Vybrané normy a metodické pokyny vydané MZ ČR v oblasti měření a hodnocení hluku. Normy specifikují požadavky a konkretizují jednotlivé postupy. Seznam nejdůležitějších z nich naleznete zde.

ČSN ISO 1996
Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí.

ČSN ISO 1999
Akustika – Odhad ztráty sluchu vlivem hluku.

ČSN EN ISO 9612
Akustika – Určení expozice hluku na pracovišti – Technická metoda.

ČSN EN ISO 10140
Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí.

ČSN ISO 717
Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách.

ČSN 73 0532
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.

Poznámka:

Ochrana autorských práv neumožňuje volné šíření norem. Bližší informace o normách naleznete na www.unmz.cz

Metodické návody vydává ministerstvo, které jimi konkretizuje vybrané postupy napříč legislativním a normativním rámcem.

 • HEM-300-26.4.01-16344 – Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

  HEM-300-26.4.01-16344

 • HEM-300-26.4.01-16344 – Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

  Věstník, částka 11, ročník 2017

 • OVZ-32.0-19.02.2007/6306 – Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu.

  OVZ-32.0-19.02.2007/6306