Úrovně měření hluku

Měření hluku je prvním krokem, který je nutno provést před samotným snižováním hluku, tj. před zaváděním protihlukových opatření. Společnost Greif-akustika provede odborné měření hluku. Na základě výsledků tohoto měření je možné navrhnout úpravy vedoucí ke snížení hluku. Měření hluku rozdělujeme dle specifických požadavků do několika úrovní:

  • první z nich je akustický průzkum, který slouží především jako podpora při rozhodování. V rámci tohoto průzkumu dochází k prozkoumání lokality pro plánovanou stavbu, ať již bytového či nebytového prostoru z hlediska investičního záměru, využitelnosti a ochrany před hlukem.

  • měření hluku zaměřené na stacionární zdroje a dopravu – je měření hluku s cílem ověřit plnění hygienických limitů a získání dat pro případný návrh úprav.

  • měření hluku na pracovišti se zabývá měřením hlukové zátěže pracovníka s cílem ověřit plnění hlukových limitů, stanovení podmínek pro zařazení prací do kategorií a případný návrh úprav.

  • při akustickém auditu a monitoringu dochází k posouzení stavby z hlediska provedení stavebních konstrukcí a vlivu zařízení na vnitřní i venkovní hluk. Dochází k měření hluku z dopravy, z provozoven a dalších zdrojů hluku v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb. Toto měření hluku je možné provádět jednorázově akustickým auditem nebo průběžně monitorováním.

Měření hluku průmyslový provoz
Akustický průzkum lokality

Akustický průzkum

Akustický průzkum je měření hluku prováděné pro územní celky s výhledem zastavěnosti, pro lokality s průmyslovými areály, ale i pro stávající objekty před rekonstrukcí.

Akustický průzkum lokality

Cílem „vstupních“ měření hluku pro posuzované lokality je zjistit stávající hlukové zatížení, a to jak v denní, tak noční době.

Zjistit více

Akustický průzkum objektu

Cílem akustického průzkumu pro posuzované objekty je zmapování vnitřního prostoru z hlediska akustických vlastností stavebních konstrukcí, hluku z provozu stacionárních zdrojů a pronikajícího hluku z venkovního prostoru.

Zjistit více

Stacionární zdroje a doprava

Měření hluku z provozu stacionárních zdrojů a hluku od dopravy se provádí vůči venkovním i vnitřním chráněným prostorům. Pro kolaudační potřeby se pak jedná o autorizované měření.

Měření hluku z dopravy

Posouzení hluku od dopravy se provádí za příznivých meteorologických podmínek pro denní i pro noční dobu. V denní době se posuzuje všech 16 hodin, v noční době 8 hodin. V případě zájmu o měření hluku z dopravy a stacionárních zdrojů nás neváhejte kontaktovat.

Měření hluku z provozu stacionárních zdrojů

Posouzení hluku z provozu stacionárních zdrojů se provádí vždy pro jejich maximální možnou součinnost a provozní režim, který může nastat, a to jak pro denní, tak i pro noční dobu.

Zjistit více
Měření hluku z dopravy
Měření hluku na pracovišti

Měření hluku na pracovišti

Měření hluku na pracovištích je prováděno ve výrobních a administrativních prostorech. Pro kolaudační potřeby nebo pro pravidelnou kategorizaci pracovišť se pak jedná o autorizované měření.

Měření hluku při pracovních činnostech

Měření probíhá většinou metodou měření hluku při provádění jednotlivých činností a běhu jednotlivých zařízení.

Zjistit více

Celosměnové měření hluku

Jako druhou metodou měření hluku na pracovištích může být celosměnové měření typického pracovního dne.

Zjistit více

Akustický audit a monitoring

Akustický audit

Měření hluku jsou rozvržena tak, aby byla zajištěna maximální míra posouzení všech částí, konstrukcí a zařízení ve sledovaném objektu.

Zjistit více

Akustický monitoring

Opakované měření hluku ve vybraných bodech má zajistit kontinuální průkaz úřadům státní správy o plnění hygienických limitů v lokalitě a o kvalitním přístupu společnosti k životnímu prostředí v oblasti hlukových emisí.

Zjistit více
Akustický monitoring