Úrovně měření hluku

Měření hluku je prvním krokem, který je nutno provést před samotným snižováním hluku, tj. před zaváděním protihlukových opatření. Společnost Greif-akustika provede odborné měření hluku. Na základě výsledků tohoto měření je možné navrhnout úpravy vedoucí ke snížení hluku. Měření hluku rozdělujeme dle specifických požadavků do několika úrovní:

  • první z nich je akustický průzkum, který slouží především jako podpora při rozhodování. V rámci tohoto průzkumu dochází k prozkoumání lokality pro plánovanou stavbu, ať již bytového či nebytového prostoru z hlediska investičního záměru, využitelnosti a ochrany před hlukem.

  • měření hluku zaměřené na stacionární zdroje a dopravu – je měření hluku s cílem ověřit plnění hygienických limitů a získání dat pro případný návrh úprav.

  • měření hluku na pracovišti se zabývá měřením hlukové zátěže pracovníka s cílem ověřit plnění hlukových limitů, stanovení podmínek pro zařazení prací do kategorií a případný návrh úprav.

  • při akustickém auditu a monitoringu dochází k posouzení stavby z hlediska provedení stavebních konstrukcí a vlivu zařízení na vnitřní i venkovní hluk. Dochází k měření hluku z dopravy, z provozoven a dalších zdrojů hluku v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb. Toto měření hluku je možné provádět jednorázově akustickým auditem nebo průběžně monitorováním.

Akustický průzkum

Akustický průzkum je měření hluku prováděné pro územní celky s výhledem zastavěnosti, pro lokality s průmyslovými areály, ale i pro stávající objekty před rekonstrukcí.

Akustický průzkum lokality

Cílem „vstupních“ měření hluku pro posuzované lokality je zjistit stávající hlukové zatížení, a to jak v denní, tak noční době.

Zjistit více

Akustický průzkum objektu

Cílem akustického průzkumu pro posuzované objekty je zmapování vnitřního prostoru z hlediska akustických vlastností stavebních konstrukcí, hluku z provozu stacionárních zdrojů a pronikajícího hluku z venkovního prostoru.

Zjistit více

Stacionární zdroje a doprava

Měření hluku z provozu stacionárních zdrojů a hluku od dopravy se provádí vůči venkovním i vnitřním chráněným prostorům. Pro kolaudační potřeby se pak jedná o autorizované měření.

Měření hluku z dopravy

Posouzení hluku od dopravy se provádí za příznivých meteorologických podmínek pro denní i pro noční dobu. V denní době se posuzuje všech 16 hodin, v noční době 8 hodin. V případě zájmu o měření hluku z dopravy a stacionárních zdrojů nás neváhejte kontaktovat.

Měření hluku z provozu stacionárních zdrojů

Posouzení hluku z provozu stacionárních zdrojů se provádí vždy pro jejich maximální možnou součinnost a provozní režim, který může nastat, a to jak pro denní, tak i pro noční dobu.

Zjistit více
Greif-akustika, s.r.o.

Měření hluku na pracovišti

Měření hluku na pracovištích je prováděno ve výrobních a administrativních prostorech. Pro kolaudační potřeby nebo pro pravidelnou kategorizaci pracovišť se pak jedná o autorizované měření.

Měření hluku při pracovních činnostech

Měření probíhá většinou metodou měření hluku při provádění jednotlivých činností a běhu jednotlivých zařízení.

Zjistit více

Celosměnové měření hluku

Jako druhou metodou měření hluku na pracovištích může být celosměnové měření typického pracovního dne.

Zjistit více

Akustický audit a monitoring

Akustický audit

Měření hluku jsou rozvržena tak, aby byla zajištěna maximální míra posouzení všech částí, konstrukcí a zařízení ve sledovaném objektu.

Zjistit více

Akustický monitoring

Opakované měření hluku ve vybraných bodech má zajistit kontinuální průkaz úřadům státní správy o plnění hygienických limitů v lokalitě a o kvalitním přístupu společnosti k životnímu prostředí v oblasti hlukových emisí.

Zjistit více